10 کشور برای حضور در مسابقات آسیایی اسنوکر ثبت نام کردند