دانشکده داروسازی تنها دانشکده‌ای است که در بسیاری از مسائل فعال است