عرضه داروهای تاریخ گذشته؛ بیشترین تخلف داروخانه‌های مازندران