چاپ اطلس یادمان شهدا در 220 واحد دانشگاهی/المپیاد علمی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد برگزار می‌شود