مجله دیپلمات: ایران، فرصتی طلایی برای ترکمنستان و اروپا است