هیجان فوتبال در سالن مسابقات قرآن/ جای خالی اهالی قرآن در کنار مسابقات