ضرورت استفاده از جایگاه روابط عمومی‌ها برای معرفی خدمات ارزنده و ارائه چهره مستقل، قانونمدار و عزتم