بورس تشنه نقدینگی تازه است/ تغییر ساختاری در نحوه عرضه‌های اولیه