اختتامیه مسابقات کشور قرآنی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه