سفر هیات اقتصادی ایران به سوریه به سرپرستی رستم قاسمی