رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی: قیمت گوشت در بازار امروز 500 تومان ارزان شد