کاش نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی چند شغله نبودند