با اجراي طرح تحول سلامت ميزان مراجعه مردم براي تجهيزات پزشكی به كمتر از 1درصد رسيده است/سهم 60 درصدی وا