راه اندازی بازار مجازی تعاونی‌ها تا پایان سال/ توسعه تعاونی‌ها بر پایه‌ 7 راهبرد اساسی