ممنوعیت ورود سیمان ایرانی؛ درخواست سیمان‌کاران پاکستانی