مراکز مشاوره برای خانواده های دانش آموزان راه اندازی شده است