مسئولین فرهنگی شهرستان فردیس از خط قرمزهای فرهنگی عبور نکنند!