تصویب راهکار توسعه صادرات و اجرای اقتصاد مقاومتی با حضور رئیس مجلس