قرائتی: باید با پول زکات دین آباد شود، نه ساختمان مدیر