غرفه پایتخت کتاب ایران در دانشگاه آزاد اهواز برپا شد