طراحی یک هواپیمای جدید ۷۰ نفره در کشور/ ایران ۱۴۰ تولید می‌شود