صندوق جذب مشارکت‌های نقدی خیرین مدرسه‌ساز ایجاد می‌شود