غرفه ۳۰ هزار یورویی سازمان سینمایی در «کن» خاک می‌خورد