به رغم تنش‌ها، رهبر چین روابط با آمریکا را باثبات خواند