بیابانکی: 243 اثر داستان کوتاه بزرگسال به جشنواره شعر و داستان سوره رسیده است