تصمیم افشارزاده برای جریمه بازیکنان استقلال وتو شد