فرماندار جیرفت: جایگاه واقعی روابط عمومی ها شناخته شده نیست