واکنش کارگردانی که قرار بود نسخه ایرانی «فاطما گل» را بسازد / من نیازی به این سوژه‌ها ندارم