پیشمرگان کردمسلمان نماد جاودانه فرهنگ اصیل وبومی کردستان هستند