همدلی مراکز پژوهشی و صنعت غذا سبب شکوفایی اقتصاد می‌شود