مصرف نمک و مواد قندی در ایران ۲/۵ برابر میزان استاندارد است