قیمت فعلی خودرو به نفع خودرو سازان نیست و باید افزایش پیدا کند