ریشه کشتار مردم بی‌گناه پاکستان به عربستان برمی‌گردد