محمودی خبر داد: ۲۰۴ روستای لرستان دارای اینترنت پرسرعت شدند