تجهیز ۷۸ درصد سازمان‌های کوچک آمریکایی به خدمات ابری تا سال ۲۰۲۰