آسمان تهران در ساعات بعدازظهر نیمه ابری/ خلیج فارس مواج است