کوهی در کنگاور که هر روز کوتاه تر می شود/ داستان غم انگیز تخریب منابع طبیعی