کفشگری به الهلال نمی رسد /وضعیت پزشکی بنگر و اومانیا درحال پیگیری است