طراحی و تولید هواپیمای ۷۰ نفره تولید داخل به زودی/ ساخت ایران ۱۴۰ ادامه دارد