پدر یا همسر؟کدام‌یک خواننده را به سمت مرگ هدایت کرد؟/ مستند افشاگرانه زندگی واینهاوس به نمایش درآمد