پلیس خواستار ارائه هر گونه اطلاعات هویتی یک سارق +عکس