نامه ۴۰۰۰ پزشک ایرانی به رئیس صلیب سرخ/ درخواست کمک به مردم یمن