برگزاری جشنواره های فرهنگی فضای سالمی را بر جامعه حاکم می کند