تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اقتصادي در اولويت