تحصیل ۹۰۰ دانشجو در دانشگاه خبرنگاران/ با کمبود فضای رفاهی مواجه هستیم