قاری افغانی: مردم و دولت ایران، اهتمام ویژه ای به قرآن دارند