دعوت از ناشران ایرانی برای شرکت در نمایشگاه کتاب مسکو