زنجان با چهار دوچرخه سوار زن در مسابقات قهرمانی کشور شرکت می کند