کرسی تلاوت قاری بین المللی مصری در زاهدان برگزار شد