نمایشگاه آثار نگارگری و هنرهای قرآنی نیهور افتتاح شد